פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 1.1.2023.
  • רוכש – פוקס ויזל בע"מ.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – מזרח אזור התעשייה שורק נחום, בית שמש.
  • ממכר – הסכם מכר לחלק מהזכויות (22.5%) במקרקעין בשטח קרקע של כ – 113 דונם, הידועים כחלק ממגרש 102 לפי תכנית מפורטת מס' 0344853 – 102, המהווה חלק מחלקות 3 ,5 ו- 6 בגוש 29755, בייעוד תעשייה. בכוונת הרוכשת לפתח את הקרקע לשימוש להשכרה לאחסנה פתוחה.
  • תמורה – 21,600,0000 ₪ (סכום התמורה יישא ריבית שנתית בשיעור של 4% ממועד חתימת הסכם המכר ועד למועד התשלום בפועל).

https://maya.tase.co.il/reports/details/1497176/2/0