פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 18.5.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – "אונו סנטר", קריית אונו
  • רוכש – רני צים מרכזי קניות בע"מ.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם עקרונות לרכישת 50.01% מהזכויות בחלק המסחרי של פרויקט רחב היקף (הכולל כ-200 יחדות דיור וכ-28,000 מ"ר שטחי משרדים) ואשר שטחו של המרכז המסחרי הינו כ – 18,000 מ"ר. בנוסף, הוענקה אופציה לרכישת 20% נוספים מהזכויות במרכז המסחרי וזאת בחלוף 36 חודשים ממועד קבלת היתר בניה ולחלופין במועד קבלת טופס 4, לפי המאוחר.
  • תמורה – מקדמה של 130,000,000 ₪ בתוספת מע"מ (התמורה הסופית תהווה נגזרת של NOI שנתי של המרכז במועד שיחול בין 24-36 חודשים ממועד קבלת טופס 4, לפי שיעור היוון של 8% ובקיזוז המקדמה והשקעות שניתנו /ינתנו לשוכרים, ואולם כל מקרה לא תפחת מסכום המקדמה). בתמורה לזכויות הנוספות תשלם החברה למוכר תמורה נוספת שתשקף גזרת של NOI שנתי של המרכז במועד מימוש האופציה, לפי שיעור היוון של 7.5% ובקיזוז השקעות שניתנו/ינתנו לשוכרים.
  • החברה צופה כי ה-NOI  הצפוי השנתי (100%) בהנחת אכלוס מלא – 24,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות