פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 29.11.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב גירון אברהן 16, יהוד (חלק מחלקות 558-559 ו-492 בגוש 6711).
  • רוכש – גבאי מניבים ופיתוח בע"מ.
  • יעוד – משרדים.
  • ממכר – מלוא הזכויות בפרויקט לבניית מבנה המשמש למשרדים ומסחר הכולל 3 קומות תת"ק הכוללות 388 מקומות חנייה וכ-7,000 מ"ר ביעוד מסחרי ו-11 קומות ביעוד למשרדים בשטח ברוטו של 14,000 מ"ר וכן שטחים משותפים. המוכרים חתמו עסקת קומבינציה עם יתר בעלי הזכויות במקרקעין, לפיה בעלי הזכויות זכאים לקבל 13% מכלל שטחי המשרדים והמסחר. כמו כן, המוכרים מכרו חלק מזכויות הבעלות במקרקעין ליחידים בהיקף של כ-5,600 מ"ר. הרוכשת כאמור, נכנסת לנעלי המוכרים בעסקת הקומבינציה ומתחייבת להשלים את בנית החלקים להם זכאים בעלי הזכויות במקרקעין לפי עסקת הקומבינציה וכן להשלים את בניית החלקים להם זכאים היחידים בתמורה הקבועה בהסכם עמם. במסגרת התנאים המתלים, הרוכשת תחתום על הסכם רכישת זכויות בעלי הזכויות במקרקעין בעסקת הקומבינציה במקרקעין, המשקפות זכות לבעלות בחלקם בשטחי המסחר בפרויקט בתמורה לסך של כ-19,200,000 ₪ בהתאם לתנאים שיוסכמו בין הצדדים. סך עלויות השלמת הפרויקט מוערכות ע"י החברה בסכום של כ-190,000,000 ₪
  • תמורה – 58,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.