פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 31.8.2022
  • רוכש – רוטשטיין נדל"ן בע"מ.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – סמוך לפתח תקווה וכביש 6.
  • ממכר– הסכם לרכישת זכויות המהוות אופציה להתקשר בהסכם חכירה עם רמ"י בפטור ממכרז ביחס למקרקעין בשטח כולל של כ- 27,000 מ"ר, בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין ניתן להקים מרכז אחסנה לוגיסטי בשטח של כ- 19,000 מ"ר כולל ש"ש.

השלמת העסקה כאמור כפופה לקבלת אישור רמ"י להקצאת המקרקעין למוכרים או מי מטעמם לרכישה בדרך של פטור ממכרז בהתאם להסכם חכירה וזאת בתוך 30 חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם.

  • תמורה – 50,000,0000 ₪ בתוספת מע"מ אשר יופקדו בחשבון נאמנות ויועברו לחשבון המוכרים בעת התקיימות התנאי המתלה.

דיווח החברה באתר מאיה