פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 27.6.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב הרכבת, תל אביב.
  • רוכש- י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ.
  • ממכר – מקרקעין בשטח כולל של 1,200 מ"ר, הכלולים בתכנית תא/3899 (שטח התכנית הכולל כ-4,000 מ"ר) ביעוד מעורב לתעסוקה ומגורים בהתאם לתכנית תא/5000. במסגרת העסקה התקשרה החברה עם שותף לרכישת הזכויות כך שהחברה רכשה שטח של כ- 726 מ"ר והשותף שטח של כ-542 מ"ר. לאחר השלמת הסכם המכר תחזיק החברה יחד עם השותף בחטיבת קרקע בשטח כולל של כ – 4 דונם (ביחד עם שטחים שרכשה בעבר); חלקה של החברה במקרקעין הינו 70%. בד בבד עם חתימה על הסכם המכר, חתמה החברה עם השותף הסכם שיתוף פעולה, לפיו השותף יקדם תכנון עבור כלל המקרקעין.
  • תמורה – 48,000,000 ₪ בתוספת מע"מ (מתוכם שילמה החברה 24,000,000 ₪).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות