פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.9.2021
  • מקור – אתר מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מגרש מס' 8 עפ"י תכנית מפורטת תא/1/2494 ו-תא/מק/1/2494/א, חלקות המקור 106, 89-92,83 ו-115 בגוש 6969 וחלקה 50 בגוש 6970 במתחם פארק חורשות בתל אביב.
  • יעוד – מגורים.
  • רוכש – ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ.
  • ממכר – קרקע למגורים הכוללת זכויות בניה לכ-72 יח"ד.
  • תמורה – 127,404,600 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. בנוסף צפויה החברה לשלם מס רכישה בשיעור של 0.5% בגין רכישת המקרקעין.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות