פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 3.6.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב אהליאב בשכונת רוממה בעיר ירושלים (חלקות 7, 16 ו-18 בגוש 30235).
  • רוכשים – אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבניין בע"מ (75%), ושותף פרטי (25%).
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – קרקע בשטח כולל של 6,829 מ"ר, עליהם קיימים שלושה מבנים. בהתאם להוראות בתב"ע החלה על המקרקעין ניתן להקים עד 144 יח"ד בשטח פלדלת ממוצע של כ- 97 מ"ר בשלושה בניינים עד 12 קומות, שטחי מסחר בשטח של כ -80 מ"ר וכן מבני ציבור בשטח של כ- 770 מ"ר אשר ישולבו בקומת הקרקע של בנייני המגורים. בכוונת החברה לפעול להשבחת המקרקעין בדרך של אישור תב"ע חדשה להגדלת זכויות הבניה ולהקמת פרויקט מגורים הכולל גם שטחי מסחר ותעסוקה.
  • תמורה – 188,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), המורכבים מסך של 170,000,000 ש"ח בגין רכישת הקרקע וסך של 18,000,000 ₪ בגין דמי פינוי לדייר מוגן.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות