פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 29.12.2022
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום –באר יעקב (מגרשים 125,126).
  • זוכה – פרשקובסקי מניבים בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בקרקע במגרשים 125 ו-126  מכוח תוכנית תמל/1018/א המיועדת לבניה רוויה של כ-273 יחידות דיור, כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, ויתרת הדירות יושכרו בשוק החופשי לתקופה של 20 שנים.
  • תמורה – 138,000,000 ₪ בתוספת מע"מ, והוצאות פיתוח בסכום כולל של כ- 48,000,000 ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות