פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.2.2022.
  • מקור –אתר מאיה/עיתונות.
  • שוכר – רני צים מרכזי קניות בע"מ.
  • מיקום – דליית אל כרמל (גו"ח 11506/98-103).
  • זכויות – החברה התקשרה בהסכם שכירות בקשר עם ייזום והקמה של מרכז מסחרי אשר שטחו צפוי להיות כ – 7,800 מ"ר לשיווק. להערכת החברה עלות הקמת הפרויקט עומדת על סך של כ-43,000,000 ₪.
  • תקופת השכירות – המשכיר ישכיר לחברה את זכויותיו במקרקעין לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים לשם הקמת והפעלת הפרויקט. בתום תקופת השכירות כאמור, למשכיר קיימת אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת של 24 שנים ו-11 חודשים (תקופת השכירות הנוספת).
  • דמי שכירות – המשכיר יהיה זכאי החל ממועד פתיחת המרכז המסחרי ועד לתום תקופת השכירות (או תקופת השכירות הנוספת), לדמי שכירות חודשיים מחוברת כאחוזים מהפידיון של דמי השכירות בפרויקט בשיעורים שנקבעו.
  • NOI צפוי – 6,000,000 ₪ (בהנחת אכלוס 100%).

דיווח החברה באתר מאיה

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות