פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 12.8.2021.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – בית שמש, אזה"ת בנימין.
  • רוכש – פוקס ויזל בע"מ.
  • ממכר – שליש בלתי מסוימים מזכויות הבעלות בקרקע בתמורה לסך השווה שליש מכלל עלויות החברה בגין קרקע. בד בבד יתקשרו הצדדים בהסכם הקמה ושכירות לפי הצדדיים יקימו על המקרקעין מרכז הפצה ולוגיסטיקה וכן מבנה אשר ישמש למשרדים, לתעסוקה ולמסחר בשטח בנוי כולל של כ – 80,000 מ"ר, אשר יוכשר במלואו לרוכשת או לחברות המוחזקות על ידה לתקופה של 24 שנים ו – 11 חודשים, ובתמורה לדמי שכירות  שנתיים בסך השווה ל- 7.25% מעלות הקמת הפרויקט.

דיווח החברה באתר מאיה